UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSVERENIGING PIJNACKER

MAANDAG 25 OKTOBER 2021 TINTELTENT, AANVANG 20.00 UUR, INLOOP 19:30

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering.
De agenda vindt u hieronder. De notulen van de ALV 2020 en het jaarverslag 2020-2021 zijn op te vragen bij de secretaris.
Ook de financiële stukken worden ter plaatse uitgedeeld.

AGENDA

1. Opening

2. Feestelijke ceremonie

3. Notulen 2020

4. Ingekomen stukken

5. Jaarverslag 2020-2021

6. Financiën
  a. Jaarverslag penningmeester
  b. Kascommissie Run-Bike-Run

7. Begroting en vaststellen contributie

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissie

10. Verslag ledenadministratie

11. Uit de technische commissie

12. Uit de jeugd commissie

13. Bestuursverkiezing.
  a. Aftredend voorzitter Peter Suijker
  b. Aantreden bestuurslid Lorenza Wennekes

14. Rondvraag.