Uitnodiging Algemene ledenvergadering  IJsvereniging Pijnacker

Maandag 9 mei 2016

Tinteltent, aanvang 20.00 uur

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering.

De agenda vindt u hieronder. De notulen van de ALV 2015 en het jaarverslag 2015 zijn op te vragen bij de secretaris en worden uitgedeeld bij aanvang van de ALV. 

Ook de financiële stukken worden ter plaatse uitgedeeld.
Er is één bestuursfunctie vacant. Het bestuur doet een oproep aan alle leden voor kandidaten voor het vervullen van de functie van algemeen bestuurslid.

AGENDA 

1. Opening.

2. Notulen 13 april 2015.

3. Ingekomen stukken.

4. Jaarverslag 2015. 

5. Financiën.
a. Jaarverslag penningmeester.
b. Kascommissie Run-Bike-Run.

6. Begroting 2016 en vaststellen contributie.

7. Verslag kascommissie.

8. Verkiezing kascommissie.

9. Uit de technische commissie.

Vooruitblik samenwerking District Centraal.

10. Bestuursverkiezing.
a. aftredend en herkiesbaar Bert Mostert.
b. aftredend en niet herkiesbaar Erik v. Winden.

11. Rondvraag.